หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ
รายงานอุตุนิยมวิทยา
รายงาน ปี 2544-2549
รายงาน ปี 2550-2556 
รายงาน ปี 2558-ปัจจุบัน
  
 
ประจำปี สถานีตรวจวัดอากาศ 
เดือน อุณหภูมิ (องศาเซลเซีส) ความชื้น (%) ปริมาณฝน
(มม.)
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
 
ศูนย์สารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง
Created: September 2007 | Last update: 5 November 2012