หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ
รายงานอุตุนิยมวิทยา
รายงาน ปี 2544-2549
รายงาน ปี 2550-2556 
รายงาน ปี 2558-ปัจจุบัน
ความสำคัญและที่มาของปัญหา

             สถานีตรวจวัดอากาศแบบเดิมที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ทำการจดบันทึกข้อมูลทุกๆ วัน ๆ ละ 2 เวลา คือเช้า 7.00 น. และบ่าย 15.00 น. มักจะประสบกับปัญหาได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง อีกทั้งกว่าจะได้ข้อมูลมาใช้งานต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอน สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บได้ก็ไม่ได้ละเอียดเพียงพอต่อการที่จะนำมาใช้วิเคราะห์งานระดับลึกๆ ได้ ทางออกของปัญหานี้คงต้องแก้ได้โดยใช้ระบบตรวจวัดอากาศแบบใหม่ ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ละเอียด และสามารถส่งข้อมูลได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติและต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ แต่เนื่องจากอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้มีราคาแพงมากเพราะจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และการทำงานก็ไม่ได้ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ มูลนิธิโครงการหลวงโดยศูนย์สารสนเทศฯ จึงได้ประสานงานกับ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ จัดทำโครงการสร้างสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติราคาประหยัด เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบ เป็นแนวทางในการติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 37 แห่ง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์การตรวจวัดที่จัดทำขึ้นเองทุกชิ้น เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ในราคาประหยัด

สถานีตรวจวัดอากาศรูปแบบเดิม สถานีตรวจวัดอากาศรุ่นใหม่แบบต่างๆ


แนวทางการออกแบบ 
  1. ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ระยะทางลม และค่าพลังงานแสงอาทิตย์
  2. ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดราคาประหยัดจากการสร้างเอง
  3. บันทึกค่าข้อมูลทุกๆ 5 นาที
  4. ส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางโดยอัตโนมัติ
  5. ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน
  6. สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วจากระบบอินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้
  1. เครื่องวัดน้ำฝน (Rain Gauge)
  2. เครื่องวัดระยะทางลม (Anemometer)
  3. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and humidity sensor)
  4. เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ (Pyranometer)
เครื่องวัดน้ำฝนชนิด Tipping Bucket ที่ผลิตโดย  รศ. สิทธิพร  สุขเกษม ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วความละเอียด 0.5 มม. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น ใช้ตัววัดเบอร์ SHT15 ของบริษัท Sensirion มีค่าความถูกต้อง ความชื้น±2% อุณหภูมิ ±0.4% นำมาประกอบในกล่อง Solar Shield ที่ผลิตขึ้นเอง
เครื่องวัดระยะทางลม ผลิตโดย รศ. สิทธิพร สุขเกษม ที่ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2543 เนื่องจากเครื่องวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์ CMP11 มีราคาแพงมากจึงดัดแปลงใช้ Photodiode เบอร์ SLD-70 C2A มาปรับใช้โดยการ Calibrate เข้ากับ CMP11 ให้มีความถูกต้อง ±6%


ผังระบบการทำงาน


ตัวอย่างสถานีตรวจวัดอากาศ ศูนย์สารสนเทศ

Sensor Module Transceiver Module
 


ศูนย์สารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง
Created: September 2007 | Last update: 5 November 2012